Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη megalopoli dimarxioκαι ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Επέκταση του Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – Β΄ ΦΑΣΗ» στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 2012-2016».

2. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Α.Ε. ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, για τη υλοποίηση του έργου «Επέκταση του Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – Β΄ ΦΑΣΗ».

3. Σχετικά με καταπάτηση ή μη δημοτικής οδού στον Οικισμό Χρούσα της Τ.Κ. ΄Ισαρη του Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.671,70 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.406,20 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου.

8. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.290,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (13η εντολή κατανομής) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.000,00 € προκαταβολή της Προγραμματικής Σύμβασης, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2013 μέχρι 31.08.2014.

10. Χρηματική Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου Μεγαλόπολης.

11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 βάση απολογιστικών κατά το κλείσιμο του έτους 2013.

12. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

13. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την εκτέλεση έργου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

16. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 161 αρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - ΄Εγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης ¨Ενός (1) Οικολογικού Βυθιζόμενου Συστήματος Κάθετης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου¨ - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

17. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών - ΄Εγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας «Ζωοτροφών – Εργαλείων – Υλικών για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων» - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

18. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Συγκροτήματος Ηλεκτροκίνητης Σειρήνας Συναγερμού¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

19. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Ανταλλακτικών Χλωριωτών¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

20. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Αντικαθαλατωτικού Πρόσθετου Μονάδας Αφαλάτωσης ¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

21. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Οικισμού Ψαθί Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

22. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ο.Ε.Κ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

23. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

24. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης».

26. Περί απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013.

27. ΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων – κυλικείων χώρων άθλησης Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Επέκταση του Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – Β΄ ΦΑΣΗ» στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 2012-2016».

2. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Α.Ε. ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, για τη υλοποίηση του έργου «Επέκταση του Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – Β΄ ΦΑΣΗ».

3. Σχετικά με καταπάτηση ή μη δημοτικής οδού στον Οικισμό Χρούσα της Τ.Κ. ΄Ισαρη του Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.671,70 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.406,20 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου.

8. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.290,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (13η εντολή κατανομής) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.000,00 € προκαταβολή της Προγραμματικής Σύμβασης, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2013 μέχρι 31.08.2014.

10. Χρηματική Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου Μεγαλόπολης.

11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 βάση απολογιστικών κατά το κλείσιμο του έτους 2013.

12. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

13. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την εκτέλεση έργου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

16. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 161 αρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - ΄Εγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης ¨Ενός (1) Οικολογικού Βυθιζόμενου Συστήματος Κάθετης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου¨ - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

17. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών - ΄Εγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας «Ζωοτροφών – Εργαλείων – Υλικών για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων» - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

18. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Συγκροτήματος Ηλεκτροκίνητης Σειρήνας Συναγερμού¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

19. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Ανταλλακτικών Χλωριωτών¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

20. ΄Εγκριση της προμήθειας ¨Αντικαθαλατωτικού Πρόσθετου Μονάδας Αφαλάτωσης ¨- Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

21. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Οικισμού Ψαθί Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

22. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ο.Ε.Κ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

23. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

24. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης».

26. Περί απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013.

27. ΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων – κυλικείων χώρων άθλησης Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

kathizisi

Καθίζηση στο χωριό Άνω Αναβρυτός, στην περιοχή της Φαλαισία του δήμου Μεγαλόπολης, έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα οι έντονες βροχοπτώσεις, ενώ έχουν υποστεί ρωγμές πέντε σπίτια στο κάτω μέρος του χωριού.
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αναβρυτού, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ανέφερε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε μετά από τις συνεχόμενες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, που απογύμνωσαν την περιοχή από δένδρα και έτσι από πέρυσι τον χειμώνα το πρόβλημα άρχισε να γίνεται εμφανές.

Περισσότερα...

paidiko moysio

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου έως και τη Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο θα βρίσκεται στη περιοχή μας και προσκαλεί όλα τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεγαλόπολης για να ανακαλύψουν μαζί τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα ταξίδι, δρόμοι πολλοί».
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο αναπτύσσει συλλογές, εκθέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω των οποίων τα παιδιά εξοικειώνονται με στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων σχέσεων.

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε όπωDIMARXIO MEGALς, την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Ιανουαρίου.

Περισσότερα...