ΠεντηκοστήΤὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἦν μὲν ἀεί, καὶ ἔστι, καὶ ἔσται, οὔτε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον, ἀλλ' ἀεὶ Πατρὶ καὶ Υἱῷ συντεταγμένον, καὶ συναριθμούμενον, ζωή, καὶ ζωοποιοῦν, φῶς, καὶ φωτὸς χορηγόν, αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀγαθότητος· δι' οὗ Πατὴρ γνωρίζεται, καὶ Υἱὸς δοξάζεται, καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται· μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας Τριάδος.

Πεντηκοστή ὀνομάζεται ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος στούς Ἀποστόλους, ἡ εὐλογία καί θεία φώτιση, τήν ὁποία ἔλαβαν πεντήκοντα ἡμέρες ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, κάθε χρόνο οἱ Χριστιανοί ἑορτάζουν μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί αὐτό γιατί, θεολογικά, ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔτσι καί φέτος, ὅπως σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, καί στήν Τρίπολη τό πρωί τῆς Κυριακῆς της Πεντηκοστῆς, 19 Ἰουνίου 2016, τελέσθηκε μέ κάθε λαμπρότητα ὁ Ὄρθρος καί, ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, ἐνῷ μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τό τυπικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔλαβε χώρα ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ της Γονυκλισίας καί ἀναγνώσθηκαν ἀπό τούς Ἱερεῖς οἱ προκαθορισμένες Εὐχές τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Στίς ὡς ἄνω ἱερές Ἀκολουθίες συμμετεῖχε πλῆθος Ἐνοριτῶν καί Τριπολιτῶν, λαμβάνοντας τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, καθώς καί τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος.

Αὐτή τήν ξεχωριστή ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔλαβε χώρα ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Μαθητές, ὅπου ἔλαβαν ἅπαντες τό Ἅγιο Πνεῦμα καί διαμοιράσθηκαν πύρινες γλῶσσες, γλῶσσες πού ἔμοιαζαν μέ φωτιά, ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύ­ματος Ἁγίου, ἄρχισαν τό κήρυγμα τῆς σωτηρίας καί πλέον ἔπρεπε νά πορευθοῦν σ' ὅλο τόν κόσμο καί νά κηρύξουν σ' ὅλες τίς γλῶσσες τό Εὐαγγέλιο.

Χαριτώθηκαν τόσο καί φωτίσθηκαν, ὥστε ἄρχισαν νά μιλοῦν γιά τά θαυμαστά ἔργα τοῦ Θεοῦ, γεγονός, πού ἔγινε ἀντιληπτό ἀπό Ἰουδαίους καί προσήλυτους, πού ἦταν στήν Ἱερουσαλήμ γιά τή γιορτή τῶν Ἑβδομάδων. Ὡς ἀποτέλεσμα, ἔπειτα καί ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Πέτρου, βαφτίστηκαν ἐκείνη τήν ἡμέρα χιλιάδες νέα μέλη τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

Κατανοοῦμε ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται διά τοῦ Βαπτίσματος στήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ δική μας ἀνθρώπι­νη φύση μεταβάλλεται στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή, ὅμως, ἐκείνη εἶναι ἑνωμένη ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀχωρίστως μέ τή θεία φύση στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ σχέση τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα μεταφέρεται σέ μας, λόγω τῆς ἐνσωμάτωσής μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε δηλαδή τέκνα Θεοῦ. + π.Ι.Σ.

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0
  • Δεν βρέθηκαν σχόλια