0 36Τήν Τετάρτη 30 Αὐγούστου 2017, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου
Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου
Πάπαρι Μαντινείας, τελέσθηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος
τοῦ ἑρτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν,
Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ καί Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


Στό Ἅγιο Βῆμα παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Βρεσθένης κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ καί Ἰλίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργιᾶς ὁ Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης
Μαντινείας καί Κυνουριας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προέβη στήν εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστάσιου Ζωγόγιαννη.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ τέλεσε τήν Θεία
Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Κάτω Ἀσέας.
Παρέστησαν στήν ἑορτή Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίτες, Ἱερεῖς,
Διάκονοι, ἄρχοντες τῆς Περιφερείας, τῆς Τριπόλεως καί τοῦ Νομοῦ,
ἐκπρόσωποι τῶν σωμάτων ἀσφάλειας κάτοικοι τῆς ἐνορίας καί τῶν πέριξ
χωριῶν, ἀλλά καί πλῆθος φιλοχρίστου Λαοῦ ἐκ τῆς Τριπόλεως, οἱ ὁποῖοι
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί εὐχήθηκαν
τά δέοντα στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας.
Τέλος, οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Πάπαρι, ὁ Ἐφημέριος καί τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο φρόντισαν στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ νά κεράσουν τούς
συνεορταστάς καί παρευρισκόμενους Χριστιανούς, προσφέροντάς τους
γλυκίσματα.
Κλείνοντας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, φιλοξένησε τούς
Ἀρχιερεῖς καί τούς λοιπούς συνδαιτυμόνες στό πατρικό του σπίτι, ὅπου τούς
πρόσφερε ἕνα λιτό κέρασμα.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟυ
«Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα, σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Λίγους μόλις μῆνες ἀπό τότε πού ἀξιώθηκα νά λάβω τόν πρῶτο βαθμό τῆς
Ἱερωσύνης ἀπό τά σεπτά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, καλοῦμαι
σήμερα στόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λειτουργοῦ τῶν
Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ὕψιστο τό ἔργο τῆς Ἱεροσύνης, ὅπως εἶναι γνωστό!
Τελεῖται μέν ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά ἀναφέρεται στόν οὐρανό. Διακονεῖται ἀπό
ἀνθρώπους, ἀλλά ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ σύμπαντος κόσμου. Εἶναι ἀνώτερο ἀκόμη καί ἀπό τό
ἔργο τῶν Ἀγγέλων, ἀφοῦ ἐκεῖνοι μέν δοξολογοῦν τόν Κύριο τῆς Δόξης, ὁ δέ
Ἱερεύς εὔχεται καί μεταβάλλονται τά Δῶρα τῆς Εὐχαριστίας σέ Σῶμα καί Αἷμα
Χριστοῦ, ἀναγεννᾶ διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, λύει ἁμαρτίες, εὐλογεῖ καί
ἁγιάζει, καί γενικά, ἐνεργεῖ ὅσα ἀπό Θεοῦ τοῦ ἔχουν δοθεῖ. Ὑψίστη καί ἡ τιμή γιά
τόν φορέα της, τόν Ἱερέα, ἀλλά καί τεράστια ἡ εὐθύνη καί μέγα τό βάρος τῆς
ἀποστολῆς!
Γι’ αὐτό καί ἐγώ, ὁ εὐτελής καί ἀνάξιος, τήν φοβερή καί φρικτή τούτη ὥρα
καί στιγμή, κλίνω γόνυ ψυχῆς καί καρδίας καί ζητῶ ταπεινῶς τό ἔλεος τοῦ

Κυρίου καί τάς ἁγίας εὐχάς σας, σεπτέ Ποιμενάρχα μας, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
σεβαστοί πατέρες καί εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ Κύριος νά μέ
ἐνισχύει, νά μέ φωτίζει, νά μέ ὁδηγεῖ, νά μέ διαφυλάττει, γιά νά καταστῶ ἄξιος,
κατά τό ἐφικτό, Λειτουργός καί ὑπηρέτης Του.
Παράλληλα, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς
ψυχῆς μου, πρῶτα τόν Κύριο καί Θεό μου καί «ὅν ἀπέστειλε Ἰησοῦν Χριστόν»,
εὐλογώντας καί δοξάζοντας τό πανάγιο Ὄνομά Του, γιά τίς πολλές εὐεργεσίες
καί δωρεές Του, ἐξαιρέτως δέ γιά τήν μεγάλη δωρεά τῆς Ἱερωσύνης.
Εὐχαριστῶ ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα, γιά τή στοργή, τήν
ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη πού μοῦ δειξατε κατά τό σύντομο διάστημα τῆς
διακονίας μου, ἀλλά καί γενικότερα, καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά προσπαθήσω μέ
ὅλες τίς δυνάμεις μου νά εἶμαι πάντα εὐπειθής καί νά φανῶ ἄξιος τῆς
ἐμπιστοσύνης σας.
Εὐχαριστῶ τούς σεβαστούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν ἅγιο
Πρωτοσύγκελλο, τόν θεῖο μου π. Νικόλαο Κουτρουμπῆ καί τούς Ἱερεῖς τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τριπόλεως, ὅπου ὑπηρέτησα ὡς
Διάκονος.
Εὐχαριστῶ τήν ἀγαπητή σύζυγό μου Δόμνα, τούς σεβαστούς μου γονεῖς,
Σπυρίδωνα καί Φωτεινή, τά ἀδέλφια μου Ἰωάννη καί Μαρία, καθώς καί τούς
γονεῖς καί τίς ἀδελφές τῆς συζύγου μου.
Μακαρίζω τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ παπποῦ μου Ἱερέως Ἀναστασίου
Ζωγόγιαννη καί εὐχαριστῶ τή σεβαστή γιαγιά μου Πρεσβυτέρα Γιαννούλα.
Εὐχαριστῶ τούς κατοίκους τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος, τοῦ Τσελεπάκου,
καί ὅσους μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ στήριξαν στήν περίοδο τῆς διακονίας μου
καί μέ εὐεργέτησαν στή ζωή μου, συγγενεῖς καί φίλους, καί ὅσους εἶναι σήμερα
ἐδῶ καί προσεύχονται γιά μένα.
Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις, Σεβασμιώτατε, προσέρχομαι νά λάβω ἀπό
τά σεπτά χέρια σας τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί εὐχηθῆτε νά φανῶ
ἄξιος τῶν προσδοκιῶν σας.
+π.Ι.Σ​

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0
  • Δεν βρέθηκαν σχόλια